top of page

Llongyfarchiadau Robyn!


Dechreuodd Robyn Davies ar ei Phrentisiaeth Diploma L3 mewn Gweinyddiaeth Busnes ym mis Hydref 2021 tra’n gweithio gyda PCI Services yn Nhredegar. Yn ystod y broses ymrestru, nododd ei haseswr Tammy Barker fod Robyn yn rhugl yn y Gymraeg a chynigiodd i Robyn gwblhau’r cymhwyster trwy gyfrwng y Gymraeg. I ddechrau, gwrthododd Robyn y cynnig hwn a phenderfynodd ar ddarpariaeth Saesneg.


Ar ôl ymweliad cychwynnol gan ei haseswr, newidiodd Robyn ei meddwl ar y dull darparu a dewisodd ddull dwyieithog. Ar ôl i'w chynllun gweithredu cyntaf gael ei bennu, sef i ateb cwestiynau gwybodaeth a dealltwriaeth ar gyfer uned orfodol, aeth Robyn at ei rheolwr a’r


asesydd i ofyn i’w gwaith ysgrifenedig gael ei gwblhau yn Gymraeg. Amlinellodd Robyn ei phryderon ynghylch gallu ateb y cwestiynau’n gywir yn Saesneg a theimlai, er nad oedd ganddi unrhyw broblemau o ran darllen a siarad, y gallai ysgrifennu yn Saesneg fod yn rhwystr posibl iddi gofnodi’r atebion gwybodaeth yn glir ac yn gryno.

Cefnogwyd cais Robyn yn llawn gan ei rheolwr llinell a hefyd yr asesydd yng Ngholeg y Cymoedd a oedd yn awyddus i Robyn gynnal ei sgiliau Cymraeg yn y gweithle ac yn ystod ei rhaglen ddysgu. Cytunodd Coleg y Cymoedd ar broses fewnol addas lle byddai cwestiynau gwybodaeth yn cael eu cyfieithu, gair am air, i alluogi'r tîm asesu a'r corff dyfarnu i farcio a dilysu tystiolaeth y portffolio yn fewnol/allanol.


Cynhyrchodd Robyn dystiolaeth bortffolio o safon uchel a gwnaeth gynnydd cyflym trwy gydol ei rhaglen gan ei bod yn gallu gweithio mewn ffordd oedd yn addas o ran ei chryfderau a'i hoff ddull dysgu. Roedd Coleg y Cymoedd yn falch iawn bod y corff dyfarnu wedi gallu darparu ar gyfer y cais a bod y dysgwr yn gallu defnyddio ei hiaith rhugl.


Cyflawnodd Robyn ei fframwaith Lefel 3 yn llwyddiannus, 4 mis yn gynt na’i dyddiad gorffen disgwyliedig, a oedd yn gyflawniad gwych. Llongyfarchiadau!

Comentários


bottom of page