top of page
Blue Print

Darparwyr Hyfforddiant

CF45 4ER (8).png

Mae ACO yn darparu hyfforddiant o ansawdd i fusnesau yn Abertawe a'r ardaloedd cyfagos, mewn Cyfrifeg, Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid a llwybrau Defnyddwyr TG.  Ein ffocws yw prentisiaethau, lle rydym yn recriwtio pobl i gyflogaeth gydag ystod o fusnesau gan gyfreithwyr, cyfrifwyr ac asiantau tai i sefydliadau masnachol mawr.  Sefydlwyd ym 1985 ac mae gennym enw da am gyfnod hir fel darparwr hyfforddiant o ansawdd uchel ac rydym yn rhan o Gonsortiwm Academi Sgiliau Cymru (SAW) dan arweiniad Grŵp NPTC.

Untitled design (11).png

Mae Coleg y Cymoedd yn ymgysylltu â dros 1000 o gyflogwyr sy'n darparu hyfforddiant, ystod eang o raglenni prentisiaethau a llogi cyfleusterau. Rydym yn gweithio gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw Cymru, gan ddarparu hyfforddiant i'w prentisiaid yn ogystal â datblygu pecynnau hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu anghenion y diwydiant. Mae ein gwaith gyda chyflogwyr yn seiliedig ar bartneriaeth a chydweithio go iawn, sy'n agored, yn onest ac yn evaluative.

Untitled design (2).png

Mae ITeC Digital Training yn ddarparwr hyfforddiant TG yn Abertawe. Ein nod yw darparu amgylchedd unigryw i feithrin dysgu gydol oes, arloesedd ac ysbrydoli cenhedlaeth nesaf y gweithlu TG/Ddigidol. Prentisiaid yw ein gweithlu yn y dyfodol, Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac maent yn allweddol i’n heconomi a’n dyfodol llewyrchus. Maent yn ennill sgiliau a gwybodaeth werthfawr i gefnogi busnesau ledled Cymru.

Untitled design (10).png

Sefydlwyd Menter Gymunedol Cwm Gwendraeth Limited (GVCE Ltd) sy'n masnachu fel Jobforce Wales, yn 1985 er mwyn lliniaru diweithdra yng Nghwm Gwendraeth.  Yn 2009, daeth y cwmni'n rhan o Skills Academy Wales ac yn 2011 daeth yn is-gwmni cwbl berchen i Grŵp NPTC. Mae'r cwmni yn cael ei gydnabod am gynnig hyfforddiant o safon uchel i gefnogi datblygiad sgiliau o fewn y gweithle drwy Raglen Brentisiaeth sefydledig Llywodraeth Cymru. Yr ardaloedd daearyddol sy'n rhan o'r cwmni yw Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

CF45 4ER.png

Mae LearnKit yn gwmni hyfforddi arbenigol sy'n darparu prentisiaethau Nyrsio Deintyddol ledled Cymru. Yn 2009, daeth y cwmni'n rhan o Skills Academy Wales ac yn 2013 daeth yn is-gwmni cwbl berchen i Grŵp NPTC. Mae'r cwmni yn cael ei gydnabod am ddarparu hyfforddiant o'r radd flaenaf i gefnogi datblygiad sgiliau o fewn y gweithle drwy Raglen Brentisiaeth sefydledig Llywodraeth Cymru.

Mae gan LearnKit enw da ers tro yn y rhwydwaith Gofal Deintyddol yng Nghymru am weithio'n effeithiol gyda chyflogwyr i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i Nyrsys Deintyddol dan Hyfforddiant er mwyn ennill y cymwysterau sy'n angenrheidiol i fod yn Ymarferwyr Gofal Deintyddol cymwys.

CF45 4ER (5).png

Sefydlwyd LRC Training gan Gyngor Gwledig Llanelli yn 1988, yn wreiddiol i ddarparu rhaglenni cyflogadwyedd i oedolion di-waith. Yn 2009, daeth LRC Training yn un o sylfaenwyr Academi Sgiliau Cymru. Heddiw, mae'r sefydliad yn darparu Rhaglenni Prentisiaeth mewn Logisteg, Cludiant, Gweinyddu Busnes a Gwasanaethau Cwsmeriaid. Gan weithio gyda chyflogwyr ledled Cymru, rydym yn darparu darpariaeth arbenigol ar lefelau 2-4. Ein cenhadaeth ni yw datblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddiant a fydd yn dylanwadu'n gadarnhaol ar fywydau ein dysgwyr.

Untitled design (8).png

Mae Hyfforddiant Llwybrau NPTC yn ddarparwr balch sy'n darparu cymwysterau personol a gydnabyddir gan ddiwydiant ar draws Canolbarth a De-orllewin Cymru, mewn sectorau sy'n amrywio o ofal iechyd i gerbyd modur. Mae gan ein holl aseswyr lawer iawn o brofiad a gwybodaeth am y diwydiant i gefnogi dysgwyr gyda'u cymwysterau a'u cyflogwyr ar hyd eu teithiau.

CF45 4ER.png

Yma yn Myrick hyfforddiant gwasanaethau, rydym yn cyflogi tîm o hyfforddwyr ac aseswyr sydd wedi cymhwyso'n fawr gydag ystod eang o arbenigedd technegol a rheoli. Ein nod yw datblygu hyfforddiant gwella busnes a chefnogi cwmnïau i fodloni gofynion deddfwriaethol a chwmnïau drwy ganolbwyntio ar ganlyniadau mesuradwy. Ein nod yw sicrhau twf busnes drwy ddatblygu eich pobl.

CF45 4ER (3).png

Wedi'i sefydlu yng Nghastell-nedd yn 1982, mae Hyfforddiant Sgiliau a Hyfforddi CBSCBC wedi bod yn gweithio fel rhan o Lywodraeth Awdurdodau Lleol, yn gweithio i'r gymuned leol a gyda'r gymuned leol drwy gyflwyno amrywiaeth eang o raglenni dysgu a hyfforddi o ansawdd. Nod Hyfforddiant Sgiliau a Chymuned NPTCBC yw darparu hyfforddiant o safon, dysgu gydol oes a chyfleon gwaith sy'n hygyrch ac yn gynhwysol i gwrdd ag anghenion pobl, cyflogwyr a chymunedau Castell-nedd Port Talbot.

Untitled design (15).png

Ers 2011, rydym wedi helpu miloedd i gyflawni cymwysterau sy'n benodol i'w cyflogaeth, ac yn eu tro, eu priod gyflogwyr i wella datblygiad y gweithlu ac ansawdd gwasanaeth. Rydym yn gwasanaethu dros 200 o leoliadau cyflogwyr sy'n ffurfio rhai o'r sefydliadau mwyaf ym maes gofal iechyd ar draws de Cymru. O fynd i mewn i'r diwydiant gofal iechyd neu scaling the employment ladder, rydym wedi sicrhau bod ansawdd ein gwaith wedi helpu llawer i wella eu sgiliau eu hunain a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu i eraill.

CF45 4ER (2).png

Yn Academi Hyfforddiant Protech, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant o ansawdd gwych gyda’r lefel gywir o gefnogaeth i helpu prentisiaid i gyflawni eu llawn botensial. Mae ein rhaglen wedi’i datblygu i sicrhau bod dysgwyr yn ein gadael yn barod ar gyfer diwydiant gyda’r holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu gyrfaoedd yn y sector rheilffyrdd.

CF45 4ER (1).png

Mae Sirius Skills yn gwmni hyfforddi sy'n darparu ystod lawn o wasanaethau i fusnesau a phobl sy'n cefnogi twf a datblygiad. Wedi'i gychwyn yn 2010 gan y sylfaenwyr Claire a Mark Woods, mae Sirius Skills bellach yn cynnig Cymorth Cyflwyno QCF o lefel 2-5 ar draws ystod mewn amrywiol feysydd. Dewiswch o amrywiaeth o gyrsiau mewn Gofal Plant (CCPLD), Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC), Gwaith Chwarae, Rheoli, Arwain Tîm a Sgiliau Hanfodol. Anelwn at hwyluso dysgu hyd eithaf ein gallu, gan gynnig y rhain yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn Sirius Skills, rydym yn angerddol am ddysgu a datblygu, gan sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei gefnogi trwy gydol y broses.

Untitled design (17).png

Mae Tooth Fairies yn ganolfan hyfforddi ddeintyddol benodol sy'n cynnig digon o gyfleoedd datblygu i bawb. Rydym yn cynnig diplomâu nyrsys deintyddol ar sail fasnachol ac wedi’u hariannu’n llawn gan y llywodraeth ledled Cymru gyfan. Yn ogystal, rydym yn cynnig nifer fawr o gyrsiau DPP ar gyfer timau cyfan a chyrsiau sgiliau ychwanegol ar gyfer Ymarferwyr Gofal Deintyddol i’w galluogi i ehangu eu cwmpas ymarfer.

Untitled design (13).png

Rydym ar flaen y gad o ran arloesi mewn gofal clinigol heb ei gynllunio. Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeirio i filoedd o gleifion y flwyddyn at y gwasanaethau cywir trwy ein gwasanaethau “clywed a thrin”. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaeth 111 a'n Desg Glinigol. Rydym yn mynd â channoedd o filoedd o gleifion i fan gofal, neu gartref, bob blwyddyn drwy ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS).

bottom of page